Paulus bvba Verkoopsvoorwaarden

Artikel1: Algemeen
1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke door ons bevestigde afwijking, zijn al onze contracten onderworpen aan deze verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van deze van de klant. De klant aanvaardt onze verkoopsvoorwaarden en ziet af van zijn eigen voorwaarden door het plaatsen van de bestelling.

Artikel 2: Geldigheid van offertes en de verkoopsovereenkomst

2.1. Offertes hebben een beperkte geldigheidsduur en zijn onderworpen, na ondertekening aan de goedkeuring van de directie. Door ondertekening van een offerte komt een koopovereenkomst tot stand, die slechts definitief en geldig wordt na ons schriftelijk akkoord van de bestelling.

2.2. Wij houden ons het recht voor om op elk ogenblik ons aanbod te wijzigen of in te trekken, zolang het niet door de klant werd aanvaard.

Artikel 3: Belastingen en prijzen

3.1. De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn netto berekend op basis van de tarieven geldend op datum van de overeenkomst, en steeds exclusief taksen, belastingen, transport en aanverwante kosten. Iedere prijsverhoging door derde toeleveranciers voor de leveringsdatum zal van rechtswege en zonder voorafgaande verwittiging een herziening teweegbrengen van de prijzen vermeld in de overeenkomst.

3.2. Inlichtingen vervat in catalogi, prospectussen en prijslijsten zijn zuiver indicatief en kunnen geen verbintenis van onzenthalve teweegbrengen.

Artikel 4: Installatie

4.1. Onder installatie en/of levering wordt verstaan:

  • montage op locatie van de in de offerte vermelde apparatuur/ producten
  • afregelen en opleveren van de installatie
  • alle verpakkingsmaterialen worden na installatie meegenomen

4.2. Als bij plaatsing van de vermelde producten blijkt dat de basiselektriciteitsvoorzieningen van de woning niet voldoen aan de huidige wetgeving van het AREI dan moet de klant de nodige aanpassingen laten doen. Hiervoor kan de klant een offerte krijgen om deze werken door Paulus BVBA te laten uitvoeren of zelf een erkende en vakbekwame elektricien aanstellen. De contractuele levering wordt hierdoor opgeschort tot het ogenblik dat Paulus BVBA bevestigt dat de elektrische installatie aan de huidige wetgeving voldoet. Paulus BVBA kan echter tijdens de plaatsing steeds beslissen de nodige aanpassingswerken zelf en in regie uit te voeren teneinde schadebeperkend te werken.

4.3. Eventuele extra kosten of werken, die nodig zijn om de installatie van de producten mogelijk te maken, zijn niet in deze offerte inbegrepen en zullen als meerwerken worden gefactureerd. Zijn eveneens extra kosten: herplanning van de werken, kosten als gevolg van vertraging en bijkomende administratie.

4.4. De levering en installatie van een huishoudtoestel vergt 1 bezoek. Indien de installatie niet kan voltooid worden doordat er eerst aanpassingswerken verricht dienen te worden, dan zal elk daaropvolgend bezoek aangerekend worden tot de
volledige levering en plaatsing van het toestel afgerond is.

4.5. Het terrein van de bouwplaats alsook de eigenlijk plaats van installatie en/of levering dienen effen, stabiel, goed bereikbaar en vrij van hindernissen te zijn. Zolang aan deze vereisten niet is voldaan, is Paulus BVBA gerechtigd de werken niet aan te vatten of te onderbreken zonder dat de klant hierover eisen of klachten kan indienen ten aanzien van Paulus BVBA. Indien door de slechte staat van de werf schade veroorzaakt wordt, hetzij aan het materieel van Paulus BVBA, hetzij aan de materialen, zelfs deze toebehorende aan derden, of enige vertraging is ontstaan, is de klant tot vergoeding ervan gehouden. Schade aan terrein, oprit of bouwplaats is ten laste van de klant.

4.6. De klant dient ten zijnen laste voor de nodige parkeervergunningen en/of verkeersborden te zorgen indien deze vereist zijn voor het goede verloop van de werkzaamheden.

Artikel 5: Termijnen

5.1. Paulus BVBA streeft naar een zo kort mogelijke plaatsingstermijn na ontvangst van de materialen door de leverancier. Gebeurlijke termijnen worden steeds uitgedrukt in werkdagen en zijn louter richtinggevend.

5.2. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van Paulus BVBA of die hem dwingt de werken tijdelijk of definitief stop te zetten, wordt beschouwd als een geval van overmacht (bijvoorbeeld ongevallen, ziekte, stakingen of lock-out).

5.3. Levering- en plaatsingstermijnen zijn in hoofde van Paulus BVBA een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Indien Paulus BVBA de termijnen niet kan respecteren onafhankelijk van zijn wil (bv. door weersomstandigheden, overmacht, niet tijdig ontvangen van door Paulus BVBA van de tijdig bestelde materialen), kan de klant hierover geen eisen stellen aan of klachten indienen ten aanzien van Paulus BVBA.

5.4. Wanneer de werken niet kunnen uitgevoerd worden omdat de werf niet toegankelijk is en de klant Paulus BVBA niet minstens 10 werkdagen voorafgaand aan de geplande installatiedatum hiervan schriftelijk (per mail/aangetekend schrijven) verwittigd heeft, moet de klant een schadevergoeding betalen gelijk aan de verplaatsingskosten en vermeerderd met 3 werkuren. De klant staat zelf in voor het toegankelijk houden van de werkplaats.

5.5. In het gebouw dient elektrische stroom met minstens één goed bereikbaar stopcontact aanwezig te zijn evenals stromend water.

5.6. Alle veranderingen aan plannen, en/of beschrijving der werken, dienen binnen de 5 werkdagen na goedkeuring van de offerte meegedeeld te worden, vóór eventuele gehele of gedeeltelijke bestellingen door Paulus BVBA, zoniet dienen de bestelde materialen in ontvangst genomen te worden, behoudens wederzijds overleg en akkoord.

5.7. Opmeting, levering en plaatsing zullen steeds geschieden in aanwezigheid van de klant. De klant zal zich hiervoor steeds kosteloos ter beschikking stellen of een gemandateerde afvaardigen.

5.8. De aangeduide leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en hebben slechts een aanwijzend karakter. In geen geval zal de klant schadevergoeding kunnen eisen, van welke aard ook, en/of de overeenkomst kunnen beëindigen wegens overschrijding van de aangegeven termijnen. Alle gevallen van overmacht, brand, staking en overheidsmaatregelen ontslaan ons van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van de klant, waarbij de overeenkomst desnoods kan verbroken worden zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.

Artikel 6: Garantie & aansprakelijkheid

6.1. Op de installatie geldt de wettelijke garantie op basis van Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van 01.09.2004.

6.2. De garantietermijn begint te lopende dag van de levering en duurt twee jaren voor consumptiegoederen.

6.3. De garantie dekt geen normale slijtage, geen misbruik, verkeerd gebruik of behandelingen door de klant of een derde. De klant zal elk zichtbaar gebrek binnen de 10 werkdagen aan Paulus BVBA melden per email of per aangetekend schrijven melden, op straffe van verval van de garantie.

6.4.De garanties vermeldt in deze overeenkomst zijn slechts van toepassing voor zover het geleverde goed en/of werk op een gepaste manier wordt gebruikt en elk tekort onmiddellijk gemeld wordt; de garanties kunnen nooit van toepassing zijn op herstellingen of vervangingen voortvloeiend uit ongevallen, nalatigheden, onaangepast gebruik of vreemde oorzaken zoals bijv. storingen op communicatielijnen of op de distributie van elektriciteit of andere producten.

6.5. De klant erkent dat Paulus BVBA de mogelijkheid moet krijgen om in het kader van onderhavige garantie haar verhaalsrechten te behouden en moet kunnen uitoefenen ten opzicht van haar leverancier voor de installatie of onderdelen hiervan.

6.6. De door onze leveranciers & producenten verleende waarborg verbindt enkel hen en is niet op ons verhaalbaar. Bij de vervanging van een toestel of onderdeel in garantie, blijft het werkloon ter laste van de klant.

Artikel 7: Technische tussenkomsten – Veiligheid & voorschriften.

7.1. Na schriftelijke melding (email of aangetekend schrijven) van een defect komt Paulus BVBA binnen redelijke termijn langs voor nazicht.

7.2. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator en/of wetgeving en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen zullen worden doorgerekend aan de klant.

7.3. De bestelling wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst en volgens de technische en esthetische criteria die soeverein door ons bepaald worden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling van een speciaal lastenboek en/of specifieke richtlijnen inzake de overeenkomst.

7.4. De klant wordt geacht de karakteristieken van het bestelde product te kennen. Hij is uitsluitend verantwoordelijk voor zijn bestelling en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de keuze van het product in functie van esthetische of functionele of technische aanwending.

Artikel 8: Facturatie & Betaling

8.1. Alle facturen dienen contant betaald te worden binnen de 8 dagen na ontvangst tenzij er uitdrukkelijk in deze overeenkomst anders werd overeengekomen.

8.2. Bij niet betaling van de factuur is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro.

8.3. Elk openstaand bedrag welke ten onrechte onbetaald blijft op de laatste dag van de bedongen betalingstermijn brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest op van 2,5 % per maand.

8.4. Bij annulering van de overeenkomst door de klant heeft Paulus BVBA het recht op een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de initiële bestelling van de klant met een minimum van 250 euro. Indien de annulering echter plaats grijpt 14 dagen voor de voorziene plaatsing zal de schadevergoeding wegens annulering 50 % van de bestelling bedragen met een minimum van 750 euro.

8.5. Ingeval de klant weigert de door hem bestelde goederen en/of werken af te nemen, zowel geheel als gedeeltelijk, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden lastens de klant en zal de klant een som moeten betalen gelijk aan 50% van het in het contract overeengekomen bedrag en/of saldobedrag, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 750€.

8.6. Ingeval een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, zullen de andere facturen die nog niet aan hun vervaldag toe
zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden, zelfs al maken zij het voorwerp uit van een niet-vervallen wissel.

8.7. In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag of in geval van wijziging in de toestand van de klant (zoals bijv. overlijden, onbekwaamheid, ontbinding of wijziging van de vennootschap, protest van een geaccepteerd effect, wankele solvabiliteit, concordaat, faillissement enz.) hebben wij het recht om alle leveringen en/of publicaties te onderbreken en elke bestaande overeenkomst met de klant te verbreken zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van laatstgenoemde, onverminderd ons eigen recht op schadevergoeding, rente ….

8.8. Vanaf de toezegging van offertes en/of bestellingen met een bedrag van 1000 € excl. BTW vragen wij een voorschot van 40% van de totaalprijs. Bij aanvang van de werken factureren wij een volgende schijf van 50% van de totaalprijs. Bij oplevering is de resterende 10% verschuldigd.
Vanaf de toezegging van offertes en/of bestellingen met een bedrag van 3000 € excl. BTW vragen wij een voorschot van 40% van de totaalprijs. Vervolgens factureren wij de resterende 60% in wekelijkse schijven in verhouding tot de gepresteerde werken.

Artikel 9: Eigendomsoverdracht en geschiktheid

9.1. De levering van en eventuele installatie van de vermelde producten zal plaatsvinden op het door de koper aangegeven adres. De door ons geleverde goederen en/of werken blijven onze volledige eigendom tot de integrale betaling ervan, eventuele intresten, kosten en schadeloosstelling inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 B.W. Niettegenstaande dit uitdrukkelijke eigendomsvoorbehoud zijn alle risico’s van het goed, werk en/of publicatie aan de klant onmiddellijk overgedragen.

9.2. De klant bevestigt door de ondertekening van de overeenkomst dat hij toelating geeft om op het opgegeven adres de
bedoelde werken/leveringen te laten uitvoeren en zal instaan voor alle hieraan verbonden kosten (niet limitatieve opsomming: parking, huur van verkeersborden,….).

9.3. Er zal geen enkele klacht op onze geleverde goederen en/of werken meer ontvankelijk zijn, behoudens wanneer die ons, uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk (email of aangetekend schrijven) toekomt. Een klacht betreffende in rekening gebrachte bedragen moet ons binnen de 8 dagen na factuurdatum schriftelijk toekomen (email of per aangetekend schrijven) om ontvankelijk te zijn. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan hetgeen voorafgaat en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. Wanneer een klacht omtrent geleverde goederen en/of werken erkend wordt, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid nooit verder dan herstel of vervanging met uitsluiting van elke vergoeding voor om het even welke directe of indirecte schade.

9.4. De originelen, papieren, magnetische dragers, materialen en waren die door de klant in onze lokalen achtergelaten werden worden gedurende een termijn van drie maanden ter beschikking gehouden. Na het verstrijken van deze termijn kunnen wij naar eigen goeddunken over deze goederen beschikken.

9.5. Wij behouden ons het recht voor om materiaal dat door ons aan de klant in bewaring werd gegeven en beschadigd teruggegeven wordt, aan de klant aan te rekenen tegen de prijs van de nieuwwaarde van het materiaal. De klant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van welke aard ook, veroorzaakt door of aangebracht aan dit materiaal, zelfs door een vreemde oorzaak of overmacht.

9.6. Onze factuur geldt als verzoek tot oplevering die ambtshalve verworven is 8 dagen na haar verzending.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen

10.1. Overeenkomsten met Paulus BVBA worden uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving, met uitsluiting van verwijzingsregels.

10.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, worden beslecht door de rechtbanken van Leuven.

10.3. Geen vordering kan voor de rechtbank worden gebracht, op straffe van onontvankelijkheid indien er geen voorafgaande
minnelijke verzoeningspoging werd ondernomen.